Bliža se poletje in s tem tudi čas, ko večina zaposlenih koristi vsaj nekaj dni zasluženega letnega dopusta, nestrpno pa pričakujejo tudi regres za letni dopust. Kaj sta letni dopust in regres, komu in kdaj pripadata, kolikšen je najnižji znesek regresa, kolikšno je najmanjše število dni dopusta? Odgovori na vsa ta in še na nekatera druga vprašanja sledijo v nadaljevanju.

regres-dopust

Čeprav sta regres in letni dopust neločljivo povezana pojma, bosta zaradi večje preglednosti opisana ločeno. Najprej nekaj bistvenih podatkov, ki se nanašajo na letni dopust.

Kaj torej je letni dopust? Letni dopust je pravica, ki jo pridobi vsaka oseba, ko sklene delovno razmerje. Število dni letnega dopusta, ki v koledarskem letu pripada zaposlenemu, je odvisno od različnih faktorjev, kot so zahtevnost dela, delovna doba, etc, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa določa minimalno trajanje letnega dopusta. Letni dopust tako ne more biti krajši od štirih tednov, ne glede na to, ali je oseba zaposlena za krajši delovni čas ali polni, je pa število dni odvisno od tega, kako ima delavec razporejene delovne dni v tednu. Če torej nekdo dela 5 dni tedensko, mu pripada vsaj 20 dni dopusta, če dela 4 dni tedensko, mu pripada 16 dni dopusta, če pa dela 6 dni tedensko, mu pripada 24 dni, itd.

Če oseba sklene ali prekine delovno razmerje med koledarskim letom, je upravičena do sorazmernega dela dopusta, torej ji za vsak mesec zaposlitve pripada 1/12 letnega dopusta, pri tem pa se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan dopusta.

Delodajalec mora vsakoletno do 31.marca delavce pisno obvestiti, koliko dni letnega dopusta jim pripada za tekoče koledarsko leto. Odmerjen letni dopust je mogoče koristiti v več delih, ob tem pa mora delodajalec svojim delavcem omogočiti, da celoten letni dopust koristijo v tekočem koledarskem letu, vendar pa ga lahko delavci koristijo tudi v naslednjem koledarskem letu, in sicer do 30.junija oziroma v določenih primerih do 31.decembra.

Sedaj pa na kratko o regresu za letni dopust. Kot je že bilo napisano, sta letni dopust in regres za letni dopust neločljivo povezana, kar pomeni, da mora delodajalec delavcu, ki je upravičen do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.

Višina izplačanega regresa za letni dopust se od podjetja do podjetja razlikuje, dosegati pa mora, v primeru zaposlitve za polni delovni čas, najmanj višino minimalne plače, ki v letu 2016 znaša 790,73 € bruto. Če je oseba zaposlena za krajši delovni čas oz je delovno razmerje sklenila ali prekinila tekom koledarskega leta, potem ji, tako kot pri letnem dopustu, pripada le sorazmeren del regresa za letni dopust, torej 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve.

Regres za letni dopust mora biti praviloma izplačan do 1.julija, do izplačila pa lahko v določenih primerih pride tudi kasneje, vendar ne kasneje od 1.novembra, in v več delih. Če delodajalec regresa do omenjenega roka ne izplača, lahko delavec v roku petih let vloži tožbo na delovnem sodišču.