V današnjih časih se veliko ljudi odloči za „skok“ na delo v tujino. Tudi pri nas je zaposlovanje tujcev že kar utečena praksa. A vendar vseeno, ta članek vam bo na kratko razjasnil, kaj in kako zaposliti tujca v svojem podjetju.

Nekateri tujci za delo v Sloveniji ne potrebujejo prav posebnega dovoljenja. Nekaj posebnosti se najde pri zaposlovanju državljanov BIH. Vse to pa je urejeno v Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter v Zakonu o tujcih. To področje zaposlovanje je podrobno urejeno tudi v določenih pravilnikih in predpisih. Vse pa je odvisno iz katere države prihaja tujec na delo v Slovenijo. Zahteve in postopki se v tem primeru razlikujejo. Postopek pridobitve enotnega dovoljenja je torej odvisen od tega ali je delavec državljan iz Evrope ali iz katerekoli druge države.

Poleg državljanov Evropske Unije imajo pravico do prostega dostopa na trg dela še EGP* ter državljani Švice.

* Evropski gospodarski prostor

shutterstock 1229171986

Pravico do prostega dostopa na trg dela imajo tudi naslednje skupine tujcev:

 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;
 • tujci, ki jim je v Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite, in njihovi družinski člani, ki v naši državi
 • prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine;
 • tujci, ki jim je v Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito, kar dokazujejo z ustrezno izkaznico;
 • tujci, katerih istovetnost je nesporno ugotovljena in imajo v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če jim v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu (izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva za notranje zadeve).

Navedene skupine tujcev imajo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela tudi v času, ko pri nas prebivajo na podlagi potrdila o pravočasno predloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Enotno dovoljenje

S 1. 9. 2015 so na upravnih enotah začeli sprejemati vloge za enotno dovoljenje, ki nadomešča in združuje dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje. Do pred tem so se vloge zbirale na Zavodu za zaposlovanje. Te vloge so se obravnavale in o njih odločale enako kot doslej, torej na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Soglasje k izdaji enotnega dovoljenja pa izda Zavod za zaposlovanje pri tem pa morajo biti izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Delavci lahko vlogo oddajo tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi.

Še naprej se izdaja delovna dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu, ki niso daljša od 90 dni ter zaposlitev državljanov BIH.

Soglasje k enotnemu dovoljenju se lahko izda za:

 • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu,
 • zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
 • modro karto EU,
 • napotene delavce,
 • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
 • individualne storitve tujcev,
 • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Postopek izdaje dovoljenja tujcu

Delodajalec vloži vlogo na upravni enoti v Sloveniji. Lahko pa vlogo vloži že delavec pri slovenskem-konzularnem predstavništvu v svoji državi. Če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji nato postopek izdaje soglasja začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote. Prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ni potrebno pridobivati, saj upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja pri Zavodu za zaposlovanje. Rok za izdajo soglasja je 15 dni od prejema vloge. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice.

Zaposlovanje državljanov BIH

Sporazum med državama Slovenijo in BiH, ki je začel veljati s 1. marcem 2013, določa pogoje zaposlovanja državljanov BiH in postopke za izdajo delovnih dovoljenj. Sporazum pa ne vključuje pravice do prebivanja v RS.

Sporazum določa, da se lahko državljani BiH zaposlijo v RS:

 • so prijavljeni na svojem matičnem zavodu za zaposlovanje v BiH (ARZ-BiH) kot brezposelna oseba in je starejša od 18 let,
 • na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto,
  delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca.

Na matičnem zavodu za zaposlovanje v BiH slovenski delodajalci objavijo prosta delovna mesta. Če kandidat izpolnjuje vse pogoje,ki jih zahteva delodajalec, lahko pride na seznam predlaganih kandidatov. Po želji delodajalca lahko kandidata povabi na razgovor ali pa lahko na podlagi predloženih dokumentov presodi ali je kandidat primer za to delovno mesto ali ne.

Pogodba, ki jo skleneta slovenski delodajalec in državljan BiH mora biti sklenjena za dobo najmanj enega leta. Ko je pogodba podpisana s strani bodočega zaposlenega državljana BiH, jo njihov zavod vrne v Slovenijo, delodajalcu in prav tako slovenskemu zavodu za zaposlovanje. Šele nato lahko delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja na Zavod RS za zaposlovanje preko obrazca, ki je predpisan.

Posebnost tega dovoljenja je to, da mora biti kandidat prvo leto zaposlitve v Sloveniji pri istem delodajalcu. Dovoljenje se izda za dobo treh let. V preostalih dveh letih pa lahko kandidat zamenja delodajalca, saj mu je s tem omogočen prost pretok na slovenski trg dela.

Po preteku izdanega dovoljenja lahko tujec zaprosi za podaljšanje dovoljenja pri Zavodu v RS. Če izpolnjuje zahtevane pogoje se lahko dovoljenje izda še za nadaljnja 3 leta.