V današnjih časih se veliko ljudi odloči za „skok“ na delo v tujino. Tudi pri nas je zaposlovanje tujcev že kar utečena praksa. A vendar vseeno, ta članek vam bo na kratko razjasnil, kaj in kako zaposliti tujca v svojem podjetju.

Nekateri tujci za delo v Sloveniji ne potrebujejo prav posebnega dovoljenja. Nekaj posebnosti se najde pri zaposlovanju državljanov BIH. Vse to pa je urejeno v Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter v Zakonu o tujcih. To področje zaposlovanje je podrobno urejeno tudi v določenih pravilnikih in predpisih. Vse pa je odvisno iz katere države prihaja tujec na delo v Slovenijo. Zahteve in postopki se v tem primeru razlikujejo. Postopek pridobitve enotnega dovoljenja je torej odvisen od tega ali je delavec državljan iz Evrope ali iz katerekoli druge države.

Poleg državljanov Evropske Unije imajo pravico do prostega dostopa na trg dela še EGP* ter državljani Švice.

* Evropski gospodarski prostor

shutterstock 1229171986

Pravico do prostega dostopa na trg dela imajo tudi naslednje skupine tujcev:

 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;
 • tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;
 • tujci, ki jim je v Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite, in njihovi družinski člani, ki v naši državi
 • prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine;
 • tujci, ki jim je v Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito, kar dokazujejo z ustrezno izkaznico;
 • tujci, katerih istovetnost je nesporno ugotovljena in imajo v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če jim v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu (izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva za notranje zadeve).

Navedene skupine tujcev imajo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela tudi v času, ko pri nas prebivajo na podlagi potrdila o pravočasno predloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Enotno dovoljenje

S 1. 9. 2015 so na upravnih enotah začeli sprejemati vloge za enotno dovoljenje, ki nadomešča in združuje dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje. Do pred tem so se vloge zbirale na Zavodu za zaposlovanje. Te vloge so se obravnavale in o njih odločale enako kot doslej, torej na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Soglasje k izdaji enotnega dovoljenja pa izda Zavod za zaposlovanje pri tem pa morajo biti izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Delavci lahko vlogo oddajo tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi.

Še naprej se izdaja delovna dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu, ki niso daljša od 90 dni ter zaposlitev državljanov BIH.

Soglasje k enotnemu dovoljenju se lahko izda za:

 • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu,
 • zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
 • modro karto EU,
 • napotene delavce,
 • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
 • individualne storitve tujcev,
 • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Postopek izdaje dovoljenja tujcu

Delodajalec vloži vlogo na upravni enoti v Sloveniji. Lahko pa vlogo vloži že delavec pri slovenskem-konzularnem predstavništvu v svoji državi. Če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji nato postopek izdaje sog