Če si želite delati s strankami, vendar nočete cel dan prebiti v zaprtem prostoru, je delo zavarovalnega zastopnika prava rešitev za vas. Poklic je dosegljiv večini iskalcev zaposlitve. Na spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate vsa trenutno aktualna delovna mesta. S tem si boste pomagali pri odločitvi za vpis v srednjo ali višjo šolo ali pri prekvalifikaciji oz. iskanju novega poklica.
Zavarovalništvo

Opis dela

Zavarovalni zastopnik je pomembna vez med ljudmi in zavarovalnico samo. Je oseba, ki je na podlagi pravnega razmerja z zavarovalnico oz. zastopniško družbo pooblaščena za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Poleg tega se k zavarovalnem zastopništvu štejejo še dejavnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe, pridobivanje novih strank, pomoč pri izvršitvi pravic iz zavarovalne pogodbe in reševanje odškodninskih zahtevkov ter pomoč strankam pri izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov. Zastopnik po pridobitvi novih strank vsakoletno skrbi za obnovo zavarovalnih polic ali razširitev zavarovalnega kritja. Zavarovalni zastopnik uporablja različne tehnične pripomočke. V službenem kovčku ima prenosni računalnik in tiskalnik, ki omogoča tiskanje polic na terenu, ter prenosni POS terminal in mobilni telefon. Pri sebi ima tudi različne zavarovalne police v treh izvodih in zapise o zavarovalnih pogojih. Kadar izdaja zavarovalniške police za podjetja potrebuje tudi fakture.

Aktualna delovna mesta Zavarovalne zastopnike najdete v kategoriji: Zavarovalništvo (klik).

Izobraževanje

Za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika potrebujete dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Preizkus strokovnega znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Kandidati, ki se lahko prijavijo, morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo V. stopnje; to je gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje (najmanj štiriletni program). Poleg zgoraj naštetega, potrebujete za pridobitev licence še dokazilo o enoletnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov, potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, s katerim potrjuje, da delavec ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev. Poleg vsega pa mora imeti zavarovalni zastopnik še vozniški izpit kategorije B.

Delovni čas in razmere

Zastopnik dela v pisarni, od koder kliče stranke in se dogovarja za srečanja z njimi, pripravlja poročila o delu, izdaja dokumentacijo in sodeluje na sestankih ter se dodatno izobražuje. Delo v pisarni je enoizmensko. Prav tako pa zastopnik dela na terenu, kjer dnevno na domu ali na delovnem mestu obišče več strank. Te so lahko posamezniki ali podjetja. Pogosto delo presega okvire delovnega časa, saj se mora prilagoditi strankam, zato si zastopnik večkrat lahko oblikuje delovni čas sam.

Področja dela

Zavarovanja v grobem delimo na osebna in premoženjska. V premoženjsko kategorijo sodijo zavarovanje premoženja, odgovornosti, fizičnih izgub, posevkov in plodov, živali in terjatev. V ta sklop sodijo še kavcijska zavarovanja ter avtomobilska, transportna, turistična in paketna zavarovanja. V skupino osebnih zavarovanj uvrščamo življenjska, zdravstvena, nezgodna, pokojninska, rentna, štipendijska in dodatna zavarovanja.
Sposobnosti za delo

Za opravljanje poklica zavarovalniškega zastopnika so potrebne prodajne veščine, vztrajnost in sposobnost motiviranja drugih, zastopnik mora biti iznajdljiv in pošten. Zaradi osebnega stika s strankami mora biti urejen in komunikativen. Stranki je potrebno dodobra predstaviti tako slabe kot tudi dobre strani zavarovalnih pogojev, zato se od zastopnika pričakuje dobra organiziranost, natančnost in doslednost.

Zavarovalni zastopnik je precej iskan poklic, ki je primeren za zgovorne in dinamične ljudi. Narava dela je precej drugačna kot pri ostalih poklicih in morda vas ravno zaradi te drugačnosti utegne zanimati.

Aktualna delovna mesta Zavarovalne zastopnike najdete v kategoriji: Zavarovalništvo (klik).