Opis poklica

Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj na fizičnem, mentalnem in čustvenem področju otrok. V sklopu svojih pristojnosti načrtuje in izvaja vzgojno-izobraževalno delo, ki obsega učenje, rutinske dejavnosti, kot so higiena in prehranjevanje, in razvijanje psihomotoričnih zmožnosti otrok. Skladno s tem razvija pri otrocih samostojnost, radovednost, komunikacijo, zmožnost samoizražanja in pozitivno samovrednotenje. Vzgojitelj izbira ustrezne vsebine in metode dela, ki so mu v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev, ki jih je načrtoval pri svoji pripravi. Prav tako ima pomembno vlogo odnos vzgojitelja s starši otrok, saj so le-ti velik dejavnik pri doseganju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

vzgojitelj otrok 1

Izobrazba

Za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok zadostuje končana srednja poklicna in tehnična šola-smer Predšolska vzgoja. Končana poklicna matura omogoča pridobitev naziva Vzgojitelj/ica predšolskih otrok.
Vzgojitelj predšolskih otrok pa mora imeti univerzitetno izobrazbo prve bolonjske stopnje, smer Predšolska vzgoja, ki mu da naziv Diplomirani vzgojitelj/ica predšolskih otrok.

Tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja morata po končanem šolanju opravljati pripravništvo in strokovni izpit, ki je pogoj za samostojno opravljanje dela.

Aktualne zaposlitvene priložnosti za poklic vzgojitelj predšolskih otrok najdete v kategoriji: Izobraževanje, prevajanje, šport (klik).

Znanja in spretnosti

Vzgojitelj je prva oseba, poleg staršev, ki otroku predstavlja avtoriteto, ga vzgaja, zato mora imeti dobro teoretično podlago iz stroke, kot je razvojna psihologija, predšolska pedagogika, socialna pedagogika, da lahko suvereno zastopa pozicijo strokovnjaka pri svojem delu. Ker ima velik vpliv na otroke in se otroci z njim poistovetijo, mora prav tako imeti nekakšen čut za to delo, ki bi ga lahko z drugimi besedami poimenovali empatija do otrok in moralni čut.

Za uspešno opravljanje poklica je najpomembnejše veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Prav tako pa je pomemben odnos s starši otrok in preostalimi strokovnimi delavci, ki neposredno delajo z otroki.

Vzgojitelj vzpoduja želeno vedenje pri otroku, ga motivira, posluša in mu daje jasna navodila. Pomembno je, da je občutljiv za potrebe predšolskega otroka in da mu zna prisluhniti.