Delo šolskega inšpektorja je opravljanje inšpekcijskega nadzora na izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo organizacijo, namensko porabo javnih sredstev in dejavnost vzgoje in izobraževanja v šolah in vrtcih.

Delovni postopki

Inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Opravlja tudi nadzor nad domovi za učence, v dijaških in študentskih domovih ter nadzor nad postopki za prijavo in razpis ter vpis v visokem šolstvu.

V vzgojno-izobraževalnih organizacijah je pri nadzoru navzoč tudi ravnatelj, tako da inšpektor zakonitosti dela preverja na podlagi dokumentacije.

Delovni pripomočki

Pri delu šolski inšpektor uporablja predpise, pri katerih nadzoruje izvajanje, dokumentacijo o delu šole in pribor za pisanje ter osebni računalnik s tiskalnikom. Brez osebnega avtomobila pri tem delu ne gre.

Na kaj mora biti pozoren?

Ko šolski inšpektor opravi svoje delo, napiše zapisnik in ukrepa z odločbo, če je to potrebno. Daje tudi predloge in piše poročila ter pripravlja pomožna gradiva za izvedbo nadzora, kot je npr. vprašalnik.

Zainteresiran mora biti za problematiko v šolstvu, od vrtca do vstopa na univerzo, za problematiko otrok ter za pedagoška in organizacijska vprašanja. Seznanjen je s predpisi, ki urejajo šolstvo in določajo pravice ter obveznosti udeleženca v tem procesu. Šolski inšpektor bi naj bil razgledan v kulturi, socialni politiki in mladinski problematiki. Je natančen, temeljit, sposoben analitične in sintetične presoje, kritičen in tudi samokritičen.

Pri delu ni izpostavljen poškodbam ali drugim nevarnostim.

Delovno področje in razmere dela

Šolski inšpektor opravi redni nadzor načrtovan z letnim delovnim načrtom, izredni nadzor ob domnevi o nezakonitem ravnanju šole ali vrtca in ponovni nadzor, kjer preveri, če so njegova naročila in odločbe šolske inšpekcije izpolnjena.

Delo opravlja v pisarni oz. uradu ter na terenu.