Pred kratkim je bil objavljen Javni razpis RS za sofinanciranje stroškov samozaposlitve za brezposelne osebe v občini Maribor, ki bo odprt do vključno 31. 8. 2015.

Kdo lahko pridobi denarna sredstva?

T. i. pomoč de minimis ne predstavlja oblike državne pomoči, temveč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva za obdobje 2015-2020 v občini Maribor.

sofinanciranje

Dodeli se lahko kateremu koli posamezniku, ki za kakršen koli namen poslovanja še nikoli ni prejel sredstev iz javnih virov, tj. državnih, občinskih ali mednarodnih. Fizične osebe, ki se prijavijo na razpis, morajo biti vsaj 90 dni pred samozaposlitvijo neprekinjeno prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Pogoj je tudi, da imajo stalno prebivališče na območju občine Maribor, da imajo registrirane dejavnosti in da te izvajajo na območju omenjene občine, kjer imajo tudi poslovni sedež. Samozaposlitvena dejavnost mora biti njihov edini poklic (40 ur tedensko), ohraniti pa jo morajo vsaj še leto od prejema sredstev. V kolikor zadnji pogoj posameznik krši oz. prekine samozaposlitev, je dolžan vrniti sredstva.

Čemu so namenjena nepovratna sredstva in koliko znaša njihova višina?

Posamezniki, ki bodo pridobili denarna sredstva, bodo ta lahko namenili nakupu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, računalniške opreme, plačilu najemnine poslovnega prostora in za pokrivanje drugih začetnih stroškov za registrirano dejavnost.

Skupna okvirna višina sredstev je 212.000,00 evrov. Posamezniki bodo upravičeni do omejene višine sredstev, ta pa bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa. Maksimalna višina sredstev, ki jo bo lahko prejel posamezni upravičenec, naj bi znašala do deset minimalnih mesečnih plač, v kolikor pa je upravičenec, prijavljen na razpisu, oseba, ki opravlja obrtno dejavnost, lahko prejme pomoč v višini največ petih minimalnih mesečnih plač.

Kaj potrebujete za prijavo?

Po vrstnem redu (v kolikor tega ne boste upoštevali, bo vaša prijava veljala za nepopolno), morate predložiti naslednja potrdila oz. dokumente:

 • izpolnjen obrazec 01,
 • izpolnjen obrazec 02,
 • izpolnjen obrazec 03,
 • potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste tam prijavljeni že 90 dni,
 • potrdilo UE o stalnem prebivališču (ne sme biti starejše od 30 dni),
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (ne sme biti starejše od 30 dni),
 • dokazila o obstoju podjetja (za s. p. izpis iz Poslovnega registra Slovenije, za gospodarske družbe in zavode pa izpis iz sodnega registra; obe dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni),
 • fotokopijo obrazca M-1/M-2, ki dokazuje, da ste samozaposleni za polni delovni čas,
 • poslovni načrt z uvodom (dejavnost, predmet dejavnosti, tržni pogoji), vašo predstavitvijo oz. s predstavitvijo vašega podjetja (ime, priimek, izobrazba, delovne izkušnje, reference, kontaktni podatki, način registracije ipd.), podatki o tržišču (dobavitelji, analiza kupcev, konkurence, načrt reklame ipd.), s swot analizo (predstavitev prednosti podjetja, razvojne možnosti), z opisom delovnih mest, plač zaposlenih ter s podatki o prostoru in opremi; potrebno je dodati še podatke o predvidenih potrebnih sredstvih, finančno analizo, opisati kritična tveganja in narediti terminski plan (zaporedje ključnih dejavnosti),
 • podpisan in parafiran vzorec pogodbe,
 • (obvezen) obrazec 04, ki ga prilepite na kuverto (ime, priimek, polni naslov).

Po preteku 12 mesecev (oz. najkasneje do 31. 12. 2016) bodo morali prejemniki denarnih sredstev predložiti tudi končno poročilo o porabi sredstev in o uspešnosti realizacije samozaposlitve.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko dvignete na MO Maribor v sprejemni pisarni številka 14 v pritiličju, objavljena pa je tudi na spletnih straneh občine (www.maribor.si) v rubriki <Javni razpisi. Odpiranje prijav bo potekalo najkasneje do 11. 9. 2015, sklepi dodelitve finančnih sredste