Ko zaključimo izobraževanje, nam je najbolj pomembno iskanje prve zaposlitve. Večina iskalcev zaposlitve pa ni seznanjena s pravicami in z dolžnostmi, ki jih vsebuje pogodba o zaposlitvi. Za lažje razumevanje vam ponujamo nekaj koristnih informacij glede zaposlitvene pogodbe, ki je opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih RS.

Vse o zaposlitveni pogodbi

Pogodbo o zaposlitvi je potrebno temeljito prebrati!

Zakon o delovnih razmerjih ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni proces in s tem preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu ter do ohranjanja interesov delavcev pri zaposlitvi.

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane delovno razmerje.

Kaj vsebuje zaposlitvena pogodba?

Po 31. členu Zakona o delovnih razmerjih RS mora pogodba o zaposlitvi vsebovati:

  • podatke o pogodbenih strankah z navedbo prebivališča oziroma sedeža,

  • datum nastopa dela,

  • naziv delovnega mesta oz. vrsta dela s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe ter drugi pogoji za opravljanje dela,

  • kraj opravljanja dela (če ni naveden točni kraj, se delo opravlja na sedežu delodajalca),

  • določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

  • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,

  • določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih.

Kar mora vsakdo upoštevati je to, da je pogodbo o zaposlitvi potrebno temeljito prebrati. Delodajalec izroči predlog pogodbe o zaposlitvi bodočemu delojemalcu in ta jo ima pravico odnesti domov ter se odločiti o sprejetju pogojev pogodbe v treh dneh.

Ni odveč biti pozoren na konkurenčno klavzulo. To je pogodbeno določilo, ki delavcu določen čas po prenehanju delovnega razmerja prepoveduje opravljanje del ali sklepanje poslov, ki predstavljajo za delodajalca konkurenco. Traja lahko največ dve leti po prenehanju delovnega razmerja. Če spoštovanje klavzule delavcu ne prinese zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Brez nadomestila delavec ni dolžan spoštovati konkurenčne klavzule.

Naj omenimo še …

Na iskanje prve zaposlitve ali zaposlitve na sploh se moramo temeljito pripraviti. Pri načrtovanju kariere je pomembna zastavitev realnih ciljev in uresničitev teh. Najprej moramo spoznati svoje želje, interese in odgovoriti na vprašanje, kaj resnično želimo opravljati iz dneva v dan. Dobro urejen načrt zaposlitve lahko predstavlja ključni element pri iskanju ustrezne zaposlitve. Pri tem pa si ne smemo postavljati prevelikih zahtev in kriterijev. Na prvem mestu je prav gotovo pozitivna energija. Do iskanja dela moramo nastopiti zbrano in z veliko mero optimizma. Šele to je prvi korak do sklenitve zaposlitvene pogodbe vašega idealnega poklica.