Pod osebno dopolnilno delo (v nadaljevanju ODD) se štejejo dela v manjšem obsegu, ki jih lahko opravljajo fizične osebe le s priglasitvijo na upravni enoti. Lahko ga opravlja kdorkoli, ne glede na to če je oseba brezposelna, samozaposlena, zaposlena, upokojenec ali študent. Omejeno pa je, katera dela se sme opravljati kot ODD in koliko se sme s takim delom zaslužiti.

ID 100109912 1

Pogoji za opravljanje ODD

Oseba , ki želi opravljati ODD odda priglasitev pri AJPES-u, kjer navede katera dela iz seznama želi opravljati in plača vrednotnico za opravljanje ODD. Vrednotnico lahko posameznik kupi ali elektronsko ali na upravni enoti. Omejen je tudi prihodek od ODD, ki v polletju ne sme presegati višine treh povprečnih slovenskih plač v preteklem letu.

Sistem vrednotnic

V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike, mora vrednotnico kupiti naročnik ODD. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti izvajalec ODD sam.

Vrednotnica velja za koledarski mesec. Če oseba dela za znane naročnike, mora vsak naročnik kupiti eno vrednotnico na mesec, če pa oseba prodaja izdelke/blago neznanim kupcem, mora sama kupiti eno vrednotnico na mesec. Trenutno je strošek za eno vrednotnico 9,06 EUR, od tega 7,05 za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 2.01 EUR za zdravstveno zavarovanje.

Osebno dopolnilno delo delimo v dve skupini del:

Skupina A

Pod to skupino spadajo storitve, ki jih oseba izvaja druge fizične osebe. V tem primeru mora vsak naročnik storitve kupiti eno vrednotnico na mesec. Ta dela so:

• občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
• občasna pomoč pri kmetijskih delih;
• občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
• občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
• občasno prevajanje ali lektoriranje;
• občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
• občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Skupina B

Sem spada prodaja izdelkov in storitev, katere se lahko opravlja tudi za pravne osebe in samozaposlene osebe. Sem spadajo izdelki domače in umetnostne obrti ter izdelava drugih izdelkov, ki se jih lahko izdeluje pretežno ročno ali pretežno po tradicionalnih postopkih, ali kadar gre za nabiranje gozdnih sadežev in zelišč. Ta dela so:

• izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju;
• izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih;
• nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
• mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.