Kmetijski inšpektor nadzoruje varstvo kmetijskih zemljišč pred nenamensko rabo in onesnaženjem, nadzoruje pravilno rabo in nadzor fitofarmacevtskih sredstev pri uporabnikih in v prometu ter spremlja in nadzoruje rejske cilje v živinoreji.

kmetijski inspektor

Delovni postopki

Delo kmetijskega inšpektorja je izvajanje identifikacije in registracije živali na kmetijskih gospodarstvih, nadzor investicij za razvoj podeželja, neposrednih podpor v kmetijstvu in nadzor dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter preverja pravilnost podatkov v uradnih registrih ministrstva za kmetijstvo.

Kmetijski inšpektor nadzoruje kakovost semenskega materiala in mineralnih gnoji ter gensko spremenjene organizme v semenskem materialu. Nadzira tudi ali je hrana rastlinskega izvora pridelana varno.

Poseben nadzor ima tudi nad pogoji dobre kmetijske prakse pri gnojenju in pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev, kar še posebej velja na vodovarstvenih območjih s podtalnico, kjer upošteva načela varstva živali in varovanja okolja.

Njegovo delo je odvzemanje različnih vzorcev ral, kmetijskih pridelkov in reprodukcijskega materiala za zavarovanje dokazov. Sodeluje lahko tudi z drugimi inšpekcijskimi službami, ki so pristojna za okolje, gradbeništvo, zdravje in veterino, tržno in davčno inšpekcijo. Pri delu si pomaga s številnimi registri in aplikacijami.

Dobro mora poznati zakonodajo RS ter evropski pravni red kmetijske politike.

Njegovo delo je precej odgovorno in zahtevno, saj poleg inšpekcijskega nadzora odreja tudi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. V primeru kršenja lahko odredi denarno kazen.

Delovni pripomočki

Pri delu kmetijski inšpektor uporablja računalnik s programsko in računalniško opremo, saj so mu v pomoč razne aplikacije. Uporablja obrazce, preverja grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev, vodi dokumentacijo in jo vodi v spisih. Za delo na terenu potrebuje avto. Spremlja strokovno literaturo in se izobražuje v svoji smeri. Tudi telefon in elektronska pošta sta obvezni del, ki ju uporablja pri delu.

Na kaj mora biti pozoren?

Kmetijski inšpektor nadzoruje izvajanje zakonov kmetijske politike in ukrepa ob neizvajanju oz. kršenju zakonov. V tem primeru odredi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in denarno kazen za prekrške.

Sodeluje s svojimi kolegi, kmeti in zaposlenimi v različnih ustanovah. Pri delu je pomembno, da je oseba komunikativna, nekonfliktna, sposobna za timsko delo, ima primeren odnos in pristop do ljudi. Je pošten, ima odgovoren odnos do dela in varuje osebne podatke.

Veliko dela za računalnikom, zato lahko pride do okvare vida in zaradi prisiljene drže za mizo, do okvare hrbtenice. Pri delu na terenu je izpostavljen prometnim nesrečam in ugrizom domačih živali. Delo je lahko precej stresno.

Delovno področje in razmere dela

Njegovo delo je pod okriljem inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Izvaja nadzor s področja kmetijske zakonodaje.

Delo kmetijskega inšpektorja je precej dinamično in raznoliko. Dela tako na terenu kot v pisarni, kjer izdaja in evidentira odločbe, sklepe in druge dokumente. Delo je osem urno ampak večkrat ga je potrebno opraviti tudi v popoldanskem času, zlasti, ko gre za inšpekcijske nadzore kmetijskih gospodarstev in ko so oddane prijave na razpisih.