Kadrovski menedžer sodeluje pri pridobivanju novih sodelavcev, vključuje posameznike v postopke razvoja in spremlja njihovo napredovanje ter sodeluje pri uvajanju skupinskega dela in prispeva k boljšemu razpoloženju v podjetju.

kadrovski manager

Delovni postopki

Kadrovik sodeluje pri pridobivanju novih sodelavcev in je za svoje odločitve odgovoren kadrovskemu vodji. Nove kadre pridobi iz zunanjih virov preko javnih razpisov, objav in oglasov ali iz notranjih virov v podjetju. Dobro mora poznati zakonodajo na tem področju in ko se pojavi potreba po novih delavcih, pripravi oglas za določeno delovno mesto. Pri posamezniku je pozoren na njegove osebnostne lastnosti.

Ko se kandidat prijavi na razpisano delovno mesto, kadrovik sprejme in izbere prispele vloge glede na zahteve razpisa. Na razgovorih sodeluje pri intervjuju, prav tako sodeluje pri končni izbiri novega sodelavca. Skrbi za objave na Zavodu za zaposlovanje, statistične podatke in prijave na zavodu za pokojninsko zavarovanje. Pripravi in izdaja sklepe o spremembah delovnega razmerja za vsakega delavca, pripravi sklep o premestitvi, napredovanju, pripravništvu in o prenehanju delovnega razmerja ter vse pogodbe o zaposlitvi.

Delavce seznani z zakonodajo, jim svetuje in opozarja na njihove obveznosti in pravice. Sodeluje tudi z vodstvom in sindikatom podjetja, vodi evidenco o številu in izobrazbo zaposlenih, delovni dobi in izkušnjah pri delu. Za obvezno, dodatno in poškodbeno zavarovanje ureja dokumentacijo, poleg tega pa organizira zdravstvene preglede delavcev in pri tem sodeluje s pooblaščenim zdravnikom za medicino dela.

Delo kadrovika je tudi vodenje evidenc izrednih dopustov, prevoznih stroškov in daljših odsotnosti zaradi bolniške ali nege. Izdaja potrdila o zaposlitvi, pripravlja predloge za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter sodeluje pri izbiranju kadrov, katerim podjetja pomagajo pri študiju ob delu. Za študente pripravlja pogodbe in preverja njihovo uspešnost.

Z zunanjimi partnerji organizira seminarje, tečaje in usposabljanje pri delu in skrbi za prakso dijakov ter študentov. O svojih dejanjih in aktivnostih obvešča vodjo in svoje delo usklajuje z letnimi načrti kadra v podjetju.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu mu je najbolj v pomoč osebni računalnik s programi. Za bolj poenostavljeno delo uvajajo v podjetja kadrovski informacijski sistem, pri delu pa so mu v pomoč strokovna gradiva, poleg tega pa spremlja zakonodajo in pravilnike.

Na kaj mora biti pozoren?

Delo kadrovika je pripravljanje sklepov, pogodb, analiz, mnenja ter predlogi za odločanje. Njegova dejavnost je izboljšava kadrovske strukture podjetja, ustrezno zasedanje delovnega mesta, izpeljava postopkov v zvezi z zaposlenimi, pogajanja, pogovori, razgovori, predstavitev problematike v podjetju, srečanje zaposlenih, razni oglasi in vabila…

Kadrovik mora biti komunikativen, sproščen, prilagodljiv, strpen, razmišlja logično – analitično, ima sposobnost skupinskega dela, čut za socialnost, je iznajdljiv in natančen.

Večino časa sedi za pisalno mizo pred računalnikom, za to ima večjo možnost okvare hrbtenice in poslabšanje vida.

Delovno področje in razmere dela

V vsakem podjetju oz. organizaciji so potrebni kadroviki. Standard za EU je, da pride en kadrovik na 150 – 200 zaposlenih. Dela na področju kadrovske selekcije in zaposlovanja.

Dela v urejenih pisarniških prostorih, sejnih dvoranah in gospodarskih objektih. Fizično delo ni naporno, saj večino časa presedi za pisarniško mizo. Delo je večkrat moteno, saj ga med njim zmotijo razni telefonski klici in druge okoliščine, ko pride v stik s strankami, vodjo službe in drugimi zaposlenimi.