Skupna predpostavka gradbeniškega dela je novogradnja, ne glede na to, na katerem področju se to delo izvaja (visoke ali nizke gradnje). Inženir gradbeništva je projektant, ki nadzoruje celoten potek gradnje novih objektov. Lahko dela na gradbišču pri visokih gradnjah, kot so stavbe, hiše in bloki, ali pa pri nizkih gradnjah, kot so ceste, železnice, vodovodi in kanalizacija.

Inzenir gradbeništva

Na gradbiščih nadzoruje celoten potek dela, vendar je njegovo primarno delo bazirano v pisarni, kjer mora opraviti vse potrebne meritve in izračune, da lahko efektivno uresniči projekt, ki bo potekal, s skupnim dogovorom, med njim in naročnikom. Delo inženirja se pa ne konča samo pri izračunih, saj mora nadzorovati celoten projekt od naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki se ga gradi.

Na gradbišču mora inženir poskrbeti, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, kot so načrti za gradnjo in vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujejo izvajalci na tem gradbišču. Njegova naloga je tudi izpolnjevanje gradbenega dnevnika, v katerega vpisuje število delavcev na gradbišču, število strojev in vrsto dela. Njegova vsakdanja dela so torej reševanje morebitnih težav, ki se pojavljajo na gradbišču in spremljanje potek gradnje, na mesečni ravni pa njegova dela obsegajo oddajanje poročil, pregledovanje terminskih in finančnih planov, obračuni ur in plač delavcev ter obračuni dobave materialov.

Aktualne zaposlitvene priložnosti za poklic inženir gradbeništva najdete v kategoriji: Gradbeništvo (klik).

Izobrazba

Za opravljanje poklica Inženir gradbeništva se mora posameznik izobraževati najmanj na višji strokovni šoli- smer Gradbeništvo. Tukaj si pridobi šesto stopnjo izobrazbe ali stopnjo VI/1 po KLASIUS (klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja- vir: Statistični urad RS).

Lahko se izobražuje tudi na univerzitetni stopnji, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo- smer Gradbeništvo, kjer si pridobi naziv Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, kar ustreza stopnji VI/2 po KLASIUS (vir: Statistični urad RS).

Za nadaljnje usposabljanje se lahko posameznik, ki si želi poglobiti svoja znanja, izobražuje na masters stopnji Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, kjer si, po uspešnem zaključenem izobraževanju, pridobi naziv Magister inženir gradbeništva, ki ustreza stopnji VII/2 po KLASIUS (vir: Statistični urad RS).

Znanja in spretnosti

Zaradi same odgovornosti in obsežnosti, mora imeti inženir gradbeništva pri svojem delu veliko specifičnih znanj in spretnosti iz svoje stroke, ki pa so:

  • Splošne in predmetno-specifične kompetence: splošne kompetence obsegajo sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov, sposobnosti kritičnega, analiltičnega in sintetičnega mišljenja, sposobnosti strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja, usposobljenost za interdiscipliinarno povezovanje in upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih ter ekoloških načel pri svojem delu. Predmetno specifične kompetence pa obsegajo obvladovanje temeljnih teoretičnih znanj, bistvenih za področje gradbeništva, zmožnost samostojnega pridobivanja novih veščin in zmožnost samostojnega vodenja projekta.
  • Znanja: inženir gradbeništva mora imeti znanja, ki obsegajo gradbene konstrukcije, geotehnike-hidrotehnike, nizke gradnje in visoke gradnje.

Aktualna delovna mesta za poklic inženir gradbeništva najdete v kategoriji: Gradbeništvo (klik).