Glavne naloge gasilca so gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja v naravnih ali drugih nesrečah. Redno se mora usposabljati in opravljati vaje, da je dobro pripravljen za opravljanje nalog.

gasilec

Delovni postopki

Poklicni gasilec se vključuje v različne dejavnosti, ki jih ima njegova enota. Sem sodijo vzdrževanje zaščitne in reševalne oprem ter gasilskih vozil. Prav tako pregleduje in vzdržuje prenosne gasilnike, meri vodovodna omrežja, opravlja delo gasilske straže ob požarno nevarnih delih, usposablja se za varstvo pred požarom in izdeluje požarne načrte.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja različno zaščitno in reševalno opremo. Osnovna oprema gasilca so gasilska uniforma, čevlji in čelada. V zadimljenih prostorih uporablja aparat na stisnjen zrak, ki je podoben tistemu za potapljanje.

Pogosto se srečuje z ekološkimi nesrečami, kjer je treba biti pozoren na nevarne snovi. Vedno se mora zaščititi, če bi šlo morebiti za zelo nevarne snovi. Za prepoznavanje nevarnih snovi uporablja posebno detekcijsko opremo, pri reševanju pa posebne tesnilne čepe, trakove, blazine, sesalce in črpalke.

Ker je pogosto potrebno reševati in gasiti v višjih poslopjih, si gasilci pomagajo z lestvami in zgibnimi ploščadami na posebnih gasilskih vozilih.

image 34

Na kaj mora biti pozoren?

Gasilec mora poznati z zakonom določene zahteve, mora biti discipliniran in timski človek, saj je pri posredovanju pri nesrečah, močno odvisen od svojih kolegov. Zato mora delo biti usklajeno in hitro.

Močno je izpostavljen različnim vplivom, ki so škodljivi za zdravje. Že med samo intervencijo se poveča možnost, da pride do prometne nesreče, do zloma, opeklin, ureznin, udarnin, zastrupitve in drugih nevarnosti.

Delovno področje in razmere dela

Zaposli se lahko v gasilskih enotah, ki so v večjih bočinah in ki so ustanovljene pri večjih podjetjih. Posreduje tudi ob nesrečah, ki so zunaj njegovega podjetja.Vsak posameznik ima točno določeno nalogo, ki jo opravlja, seveda pa se naloge dnevno porazdelijo med gasilci.

Samo delo je raznoliko in velikokrat tudi nevarno, psihično in fizično naporno, od osebe se zahtevajo sposobnost hitrega prilagajanja. Prilagoditi se mora različnim okoliščinam, kot so višina, utesnjenost, težaven dostop in druge ovire.

Delo je dinamično, poteka stoje in velikokrat so gasilci v prisiljenem položaju; čepenju, plazenju, prepogibanju, dvigovanju bremen in ponesrečencev, prenašanju po lestvah in stopnicah, vlačenju…

Ko vstopajo v zaprte prostore je del obvezne opreme izolirni dihalni aparat, saj mu lahko grozijo razni škodljivi plini ali dim.Kadar gasi kemične snovi, lahko te izhlapevajo strupene pline in hlape. Pogosto je izpostavljen nevarnosti eksplozije.

Ob prometnih nesrečah so gasilci lahko priča precej dramatičnemu prizoru.Pod zahtevnejša reševanja sodi posredovanje pri nesrečah, kjer so udeležena vozila za prevoz nevarnih snovi.