Delo fizioterapevta poteka v zdravstvenih zavodih, zdraviliščih in drugih ustanovah, kjer s pomočjo fizioterapevtskih metod izboljšuje zmogljivost zdravih in bolnih ljudi.

fizioterapevt

Delovni postopki

Fizioterapevt s fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, bolnih in v razvoju motenih ljudi. Njegovo delo je tudi vzgojne narave in motivacijsko, da bolnik z njim aktivno sodeluje pri zdravljenju. Samo delo je tako fizično kot psihično naporno.

Fizioterapevt sodeluje z drugimi specializiranimi službami na zdravstvenem področju, preverja stanje bolnikov, dela v strokovnih organizacijah, pomaga pri načrtovanju zdravstvenega varstva, pri določanju ciljev zdravljenja.

Fizioterapevtski programi, ki jih izvaja so kinezioterapija, elektroterapija, vodna in ročna terapija ter termoterapija.

Skrbi za redno izobraževanje, tudi preko strokovne literature, sodeluje pri raziskavah ter skrbi za nakup materiala in opreme.

Delovni pripomočki

Pri delu si fizioterapevt pomaga z raznimi pripomočki, kot so razni instrumenti in aparati za fizioterapijo, sanitetni material, dezinfekcijska sredstva, mazila, pripomočki za ogrevanje in hlajenje ter sredstva za vodenje zdravstvene dokumentacije.

Na podlagi ocene zdravstvenega stanja bolnika, fizioterapevtske anamneze in osebnosti bolnika oz. zdravljene osebe, sestavi program, ki ga prilagodi vsaki osebi posebej. Ta program mora zajemati kakšne metode se bodo uporabljale pri gibalni terapiji in fizikalni energiji, s katerimi fizioterapevt vzpostavlja njihovo funkcionalno ravnotežje.

Na kaj mora biti pozoren?

Zaželjeno je, da je fizioterapevt pri svojem delu komunikativen in ravna po etičnih načelih fizioterapevtov v skladu s Kodeksom etike fizioterapevtov. Upoštevati mora človekovo dostojanstvo in njegove pravice, je ustvarjalen in zna kritično oceniti fizioterapevtske postopke in rezultate svojega dela.

Poznati mora tudi predpise o varstvu pri delu in ravna v skladu z njimi. Uporablja uniformo, ortopedsko obutev, zaščitna očala in rokavice. Seznanjen je z uporabo in delovanjem električnih aparatur (laser, magnet, obsevalnik), ki jih uporablja pri delu.

Delovno področje in razmere dela

Delo fizioterapevta poteka v zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v zasebnih dejavnostih, športnih društvih, klubih, na raznih inštitutih, kot so inštitut za nevrofiziologijo, anesteziologijo in Onkološki inštitut, v posebnih vrtcih in šolah, v industriji, zdraviliščih…

Največkrat dela v zaprtih prostorih, večkrat je tam povišana temperatura, vlaga, umetna razsvetljava in ventilacija. Med nekaterimi opravili je večkrat izpostavljen sevanju, alergenim dražljajem in infekcijam.

Fizioterapevt dela lahko sam ali v paru oz. v skupini, v enoizmenskem ali dvoizmenskem delovnem času. Delo poteka v stoječem ali sedečem, največkrat prisiljenem položaju oz. drži, ob dvigovanju in razgibavanju bolnika.