Delo ekologa je na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih varovanja okolja v različnih sektorjih gospodarstva in uprave, kjer izvaja ukrepe za zaščito okolja. Skrbi tudi za obveščanje javnosti o stanju okolja.

ekolog

Delovni postopki

Ekolog vzpostavlja produktivne odnose med strokovnjaki različnih znanstvenih disciplin, kateri morajo sodelovati pri reševanju problematike okolja. Raziskuje vplive na okolje in oceni kakšna so tveganja. Pri vodnih virih ugotavlja kakšna je kakovost, prav tako pri ozračj. Pripravlja ter izvaja strategije za učinkovitejšo rabo naravnih virov in kako zmanjšati razne obremenitve okolja. Vodi investicije, ki so povezane s posegi v okolje, poleg tega snuje strateške in operativne načrte.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja računalniško in laboratorijsko opremo, razne merilne instrumente, izvedbene projekte, pogodbe, načrte…

Na kaj mora biti pozoren?

Ekolog opravi razne analize, meritve in opazuje okolje, piše poročila o stanju okolja, naredi operativni načrt in vodi ter upravlja projekt.

Njegovi interesi so, da skrbi za naravo in okolje, da je pri delu natančen, rad raziskuje in ima sposobnost dela z ljudmi.

Delo običajno poteka v pisarni, kadar pa dela v laboratoriju, mora poskrbeti za ustrezno zaščito, kot so zaščitna halja, očala in rokavice.

Če pride do okoljski nesreč, kot je npr. izliv strupenih tekočin v zemljo ali vodo in nesreč pri prevozih nevarnih snovi, mora biti pripravljen na takojšnje ukrepanje. V kriznem štabu preuči posledice nesreče in predlaga ukrepe za odpravljanje posledic s področja okolja in kako zaščititi prebivalce.

Imeti mora tudi dobre psihofizične sposobnosti za delo v pisarni ali v laboratoriju kot tudi na terenu.

Delovno področje in razmere dela

Ekolog se lahko zaposli v podjetju, ki zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo, v podjetju, ki se ukvarja s predelavo odpadkov ali v ustanovi, ki se ukvarjajo z ugotovitvami vplivi na okolje. Prav tako se lahko zaposli v upravah in nadzornih službah, v zavodu, ki izvaja program varstva okolja.

V laboratorijih meri onesnaženost okolja in izvaja programe spremljanja stanja v okolju.