Okrožni sodnik vodi sodno obravnavo sodnih obravnav v civilnih, kazenskih in nepravdnih zadevah.

Delovni postopki

Delo okrožnega sodnika je v skladu z dolžnostmi, določenimi z zakonom o sodiščih in sodnim redom. Glavna naloga okrožnega sodnika je vodenje sodnih obravnav v civilnih in kazenskih zadevah. Z zasliševanjem vpletenih udeležencev spozna stanje v zadevi, za pojasnitev nejasnosti pa opravlja osebne oglede ali pa se posvetuje z različnimi izvedenci in pričami. Sodnik vse dokaze in pričevanja uporabi skupaj z obstoječim zakonom kot osnovo za presojanje. Svojo odločitev naznani v obliki sodbe, ki jo razglasi v prisotnosti strank in drugih navzočih ter jo na kratko obrazloži. Sodbo poda tudi v pismeni obliki. Okrožni sodnik lahko dela in odloča tudi v senatu, kjer sodelujejo tudi drugi sodniki ter porotniki. Na takšen način odloča o kaznivih dejanjih, kadar gre za zagroženo zaporno kazen, ki je višja od treh let.

Delovni pripomočki

Pri delu sodnik uporablja predvsem računalnik in druge pisarniške pripomočke. Z uporabo računalnika piše sodne odločbe, uporabi pa lahko tudi diktafon, besedilo pa nato strojepiska prepiše. Pri obravnavi se srečuje z različnimi dokaznimi gradivi, ki mu pomagajo pri odločitvah in razsojanju. Pri delu spremlja zapisnik, ki se vbodi o sodnem primeru in uporablja različno strokovno literaturo ter Uradni list RS.

Na kaj mora biti pozoren?

Delo okrožnega sodnika je sojenje in razsojanje v sodnih primerih. Svojo odločitev izreka načeloma po opravljeni glavni obravnavi kazenskega ali civilnega postopka. Sodbo izda tudi v pisni obliki.

Oseba, ki želi biti okrožni sodnik, mora biti vestna in poštena ter nepristranska. Pri delu mora biti samostojen, iniciativen in ima smisel za organizacijo dela. Veliko je v stiku z ljudmi, saj se z njimi pogovarja, sodeluje in nastopa v javnosti. V sebi mora imeti tudi interes za stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti.

Delo večinoma opravlja v sedečem položaju za pisarniško ali sodniško mizo, zato fizično to delo ni naporno.

Delovno področje in razmere dela

Okrožni sodnik je izvoljen državljan funkcionar, ki je pristojen za izvrševanje sodne oblasti. Na okrožnem sodišču opravlja naloge varstva lastnine, položaja delavcev in delovnih ljudi ter svoboščin in pravic človeka ter na delovnih in socialnih sodiščih. Obsega zadeve iz civilnega premoženja in kazensko pravnega področja.

Delo okrožnega sodnika poteka v zaprtih prostorih, delovno okolje je urejeno, čisto, svetlo in s klimatsko napravo. V pisarni dela sam, kjer sprejema tudi stranke, strokovnjake in izvedence iz različnih strokovnih področij. Delo opavlja v rednem delovnem času.