Odvetništvo, kot del pravosodnega sistema, je samostojen poklic, ki ga opravljajo posamezniki, ki so šolani s tega področja in imajo licenco za samostojno opravljanje poklica. Odvetnik je torej oseba, ki skupaj s svojimi strankami poišče najugodnejšo rešitev za njihove težave v okviru pravnoformalnih aktov ali na splošno, zakonov.

odvetnik

Odvetnik svojim strankam svetuje pri sklepanju pravnih poslov in jih zastopa v postopkih proti državnimi organi, organi lokalne skupnosti in drugimi organizacijami, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Kar je pri odvetniškem poklicu najpomembnejše je, da je med njim in stranko vzpostavljeno nekakšno zaupanje, saj je problematika, ki zadeva odvetnika in stranko zaupne narave, to pomeni, da vsaka stvar, ki jo stranka zaupa odvetniku, ostane samo med njim in dotično stranko. Prav zaradi zaupanja stranke se mora odvetnik držati etičnega kodeksa zaupnosti.

Aktualne zaposlitvene priložnosti za poklic Odvetnik najdete v kategoriji: Pravo in družboslovje (klik).

Delovna področja

Odvetnik se ukvarja s specifikami, ki obsegajo več pravnih področij, ki pa so:

  • Gospodarsko pravo: obsega pravna pravila in pravna načela, ki urejajo pravni status in pravne posle gospodarskih subjektov. Med gospodarsko pravo sodi več panog, ki obsegajo pravo vrednostnih papirjev, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo.
  • Civilno pravo: je področje prava, ki ureja odnose med ljudmi, pravnimi subjekti in kombinacijo med ljudmi in pravnimi subjekti. Gre za odnose, ki se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi s premoženjem in družinskimi razmerji, ki zadevajo razveze, dodelitve otrok itn. Pravna področja civilnega prava so stvarno pravo, stanovanjsko pravo, pogodbeno pravo, odškodninsko pravo, potrošniško pravo, družinsko pravo in dedno pravo.
  • Delovno pravo: tukaj gre za področje trga dela, kjer se konstantno usklajujejo razmere med delodajalci in delojemalci. To je področje prava, ki se osredotoča na pogodbe o zaposlitvi, mobing med delavci, denarne zahtevke, zastopanje v delovnih sporih in vodenje disciplinskih postopkov pri delodajalcu.
    Izvršilno pravo: ureja postopke realizacije sodnih odločb v primerih, ko dolžnik ne izpolni obveznosti, ki mu jih nalaga sodba. Tukaj se urejajo postopki izterjatve in iskanje dolžnikovega premoženja.
  • Kazensko pravo: to je področje prava, ki opredeljuje kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Temeljna načela kazenskega prava so načela človekovega dostojanstva in humanosti.

Izobraževanje

Posameznik, ki želi opravljati poklic odvetnika, se mora izobraževati na univerzitetni stopnji, ki ustreza smeri prava. To je Fakulteta za pravo. Po uspešnem opravljanju obveznosti na univerzi, mora ta posameznik opraviti pravniški državni izpit, po katerem ga še čaka štiriletno obdobje praktičnih izkušenj pri odvetniku, da lahko potem resnično samostojno opravlja ta poklic.

Aktualna delovna mesta za poklic Odvetnik najdete v kategoriji: Pravo in družboslovje (klik).