Notar je pravni strokovnjak, ki se ukvarja s pravnimi zadevami, kot je sestavljanje zasebnih ali javnih listin. Ko sklene pogodbo ali opravlja druge pravne posle in svetuje, mora skleniti pravno varnost.

notar
Delovni postopki

Dela v skladu z dolžnostmi in pooblastili, ki jih nalaga zakon o notariatu in tako prispeva k urejenosti pravnih razmerij. Njegova poglavitna naloga je, da z notarskim zapisom ureja premoženjska razmerja med zakoncema, ureja prenos lastninske pravice, statut delniške družbe ali ureja pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Z zapisnikom potrjuje sklepe skupščine delničarjev delniške družbe in sklepe družbenikov o spremembi pogodb v družbi z omejeno odgovornostjo. Potrjuje tudi podpise, prepise in prevode.

Ukvarja se tudi s sestavljanjem zasebnih listin in zastopa stranko v nepravdnih zadevah pred državnimi organi.

Vse listine trajno hrani. Prav tako lahko shrani denar in vrednostne papirje s tem namenom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu.

Njegova dolžnost je tudi popis in cenitev premoženja, ki ga je nekdo zapustil.

Poleg vsega je tudi pravni svetovalec. Svoje storitve obračuna v skladu z notarsko tarifo.

Ves čas se strokovno izobražuje in izpopolnjuje.

Delovni pripomočki

Pri delu uporablja osebni računalnik, nosilce elektronskih zapisov in pisarniške pripomočke, kot so obstojno pisalo, luknjač, spenjač in žig.

Pomaga si z različno pravno strokovno literaturo, ves čas pa spremlja objave v Uradnem listu RS.

Na kaj mora biti pozoren?

Notarjev rezultat dela je notarski zapis, notarski zapisnik ali potrdilo, ki ga je sam sestavil. Stranki izda opravdek, ki je prav tako javna listina. S tem dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno in zapisano.

Notarjevo delo spada pod javno službo in je neodvisen od državnih organov. Delo mora opravljati vestno in pošteno, zaupane podatke mora skrbno varovati.

Veliko je v stiku z ljudmi, kjer z njimi opravlja pogovore ali pa sodeluje na sestankih.

Za delo je disciplinsko in kazensko odgovoren, zato mora biti pri delu zanesljiv in preudaren ter nepristranski. Delo z listinami in uradnimi spisi mu je v veselje.

Pri samem delu notar ni izpostavljen večjim nevarnostim in poškodbam.

Delovno področje in razmere dela

Notar dela na notarskem mestu, kjer njegovo delovno področje določa zakon o notariatu. Zaposlen je lahko na okrajnem sodišču.

Njegovo delo obsega urejanje pravnih dokumentov in pogodb ter izjav različnih vrst (prodajnih, darilnih, menjalnih, najemnih, o razdružitvi solastnine, posojilnih, pogodb o delu ali oporoki).

Svoje delo opravlja v zaprtih prostorih, delovno mesto mora biti urejeno, čisto in svetlo. Pisarno zapusti občasno, kadar mora na sodišče.

Delo fizično ni naporno, večino časa sedi za svojo mizo in pred računalnikom. V pisarni dela sam in tam ima stik s strankami.