Matičar vpisuje rojstva, vpisuje sklenitve zakonske zveze in vpisuje smrt na podlagi odločbe, vpisuje priznanje očetovstva in materinstva, spremembo priimka po razvezi, spremembo osebnega imena, pridobitev ali prenehanje državljanstva.

Delovni postopki

Matičar obravnava spremembe osebnih stanj za vse državljane Republike Slovenije, prav tako za tujce, kateremu zgoraj omenjeni dogodki so se pripetili v Sloveniji in vse državljane Slovenije, ki so se jim takšni dogodki pripetili v tujini. Upoštevati mora slovenski pravni red, zakonodajo.

S svojim strokovnim znanjem strankam pomaga pri vlaganju vlog za osebna stanja, izdaja obrazce za vloge, jih pregleduje, opozori na pomanjkljivosti in potrdi, ko prejme oddano vlogo. Matične zadeve vpisuje v matični register, druge organe pa obvešča o vpisih rojstev, porok in smrti v matični register.

Vpogled v matično knjigo ali matičen register je možen tudi strankam.

Matičar preverja podatke po matičnih knjigah za druge organe, vodi postopke, ko pride do kakšnih sprememb, dopolnjuje in črta podatke v matičnem registru. Na podlagi podatkov izdaja izpiske in potrdila za stranko, ki je v upravnem postopku. Sprejema in rešuje izjave o določitvi osebnega imena otroku, takrat ko se poda tudi izjava za priznanje očetovstva ali posvojitev. Rešuje tudi izjave o uporabi osebnega imena in vodi postopek za spremembo le-tega.

Ko se vpiše ime novorojenega otroka v matični register, določa matičar zanj tudi državljanstvo Republike Slovenije, ko določi tudi matično številko (EMŠO).

Njegovo delo je tudi sprejemanje vlog za opredelitev v slovensko državljanstvo in vodi sam postopek. Podatke o državljanstvu evidentira v matični register. Sodeluje pri sklepanju zakonskih zvez in vodi postopek za sklenitev zakonske zveze tudi izven uradnih prostorov. Z vpisom v matični register zaključi takrat, ko o umrli osebi vnese vsa matična dejstva, ki so se dogajala v času življenja. Sestaviti mora smrtovnico, to je listina, kjer so vpisani vsi dediči in premoženje, ki ga je pokojni imel.

Delovni pripomočki

Matičar mora pri svojem delu poznati predpise, kot so Zakon o matičnih knjigah, Zakon o državljanstvu, Zakon o osebnem imenu, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o tujcih, Zakon o registru stalnega prebivalstva, Zakon o potnih listinah, Zakon o osebni izkaznici in Zakon o matičnem registru. Vsak zakon ima tudi pravilnik, kjer so določeni postopki dela in pravila za izvajanje zakona.

Pri delu mora upoštevati uredbe vlade in navodila ministrstev. Ker gre za upravne postopke, mora dobro poznati Zakon o upravnem postopku, kjer se določa vrsta, vsebina, oblika, kraj, način in namen posameznega dejanja.

Matičar pozna tudi sodbe ustavnega sodišča, ko gre za primere z njegovega področja.

Na kaj mora biti pozoren?

Matičar odloča o določenih pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika. Matične zadeve so vpis rojstva, vpis sklenitev zakonske zveze in vpis smrti na podlagi odločbe, priznanje očetovstva in materinstva, sprememba priimka po razvez, sprememba osebnega imena, pridobitev in prenehanje državljanstva. Sprejema vloge strank, ki so v postopku za neko matično zadevo. Poleg vsega tudi vodi in usmerja upravne postopke in pridobiva podatke in pojasnila stranke v postopku.

Pomembno je, da je matičar pri svojem delu zelo natančen in zanesljiv, upoštevati mora zakonsko določen rok. Kadar gre za kritične primere, ki niso po zakonu, mora biti sposoben, da kritično presodi in odloča ter rešuje probleme. Veliko časa je v stiku s strankami, zato mora biti matičar komunikativna oseba, čustveno stabilna in optimistična. Spoštovati mora zasebnost stranke, ki je v postopku.

Pri svojem delu matičar veliko presedi, zato so po več letih dolgotrajnega sedenja, možne poškodbe in okvare hrbtenice ter ramenskega predela. Veliko je tudi za računalnikom, tako da so možna vnetja zapestja ter slabšanje vida.

Določeni rok, preveč stran in razne zahteve, povzročajo tudi stres in z njim povezane simptome. Ker matičar veliko presedi, je priporočljivo, da med delom pogosto vstane in se sprehodi. Za lajšanje težav z vidom, lahko dela vaje za oči.

Delovno področje in razmere dela

Matičar obravnava stranke, ki so v postopkih na področju rojstva, poroke, smrti, sprememba osebnih imen, sprememba spola, datum in kraj rojstva, državljanstvo, skrbništvo, priznanje materinstva in očetovstva, odvzem volilne pravice, razglasitev osebe za mrtvo in še veliko drugih, ki so v upravnem postopku.

Zaposlen je na državni upravi, kjer je njegov poslovni čas v organih državne uprave. Posluje 5 dni v tednu, delovni čas pa ne sme biti daljši od 40 ur na teden.