Konkurenčna klavzula je pisni sporazum med delodajalcem in delavcem, da delavec ,po prenehanju delovnega razmerja, ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki bi pomenila konkurenco delodajalcu. Konkurenčna klavzula mora biti pisne narave in lahko traja največ za obdobje dveh let po prenehanju zaposlitve.KONKURENČNA KLAVZULA

Konkurenčno klavzulo opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 40. člen: »Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja«.

Ponavadi se konkurenčna klavzula sklene ob pogodbi za nedoločen čas, le v primeru vodilnih delavcev: poslovodja in prokurist ter pri opravljanju projektnega dela, kjer pa se lahko sklene tudi pri drugih oblikah zaposlitev.

Kdaj velja konkurenčna klavzula

Pomembno je, da konkurenčna klavzula velja le v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ne pa za vse oblike prenehanja delovnega razmerja. Za prenehanje pogodbe o zaposlitvi velja:

  • sporazumom med strankama
  • redna odpoved s strani delavca
  • redna odpoved delavcu iz krivdnega razloga
  • izredna odpoved delavcu s strani delodajalca, razen »če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku«

Trajanje konkurenčne klavzule mora biti razumno in delovnemu mestu primerno. 2 let je maksimalni rok klavzule, če je delavec pridobil pomembne poslovne veze, tehnično znanje podjetja in podobno.

Prenehanje konkurenčne klavzule

  • ko se delodajalec in delavec sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti klavzule,
  • ko je delodajalec hujše kršil določila sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Delavec je v roku enega meseca dolžan pisno obvestiti delodajalca, da konkurenčna klavzula zanj več ne velja.

Nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

Če delavec zaradi konkurenčne klavzule ne more pridobiti primernega zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, je upravičen do denarnega nadomestila, ki mora biti navedeno v pogodbi o zaposlitvi in znaša najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.(2.odstavek 41.člena ZDR-1)