Javna dela bodo v letu 2017 prednostno usmerjena na področje socialnega varstva in vključevanje dolgotrajno brezposelnih z nižjo izobrazbo, kot so že bila leta 2016, kar naj bi se izkazalo za dobro prakso.

Javna dela bodo osredotočena na sledeča področja:

 • Kmetijstvo
 • Vzgoja in izobraževanje in šport
 • Okolje in prostor
 • Kultura
 • Socialno varstvo
 • Drugi programi javnih del

Preverite: Katalog programov javnih del 2017

Citirano iz spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljeno 4.11.2016:

“V javna dela se bodo v prihodnjem letu lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na javno povabilo za izbor programov javnih del se lahko prijavijo neprofitni delodajalci.Javno povabilo jim omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v izbranih programih. Slednji se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Javno povabilo za leto 2017 je pripravljeno na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih in spremljanja izvajanja javnih del.

Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjana v izvajanje:

 • programov na področju socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, invalidi), in
 • programov, v katere se bodo vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV. ravni).

javna-dela-2017

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 27 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:

 • 1. sklop – socialnovarstveni programi,
 • 2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in
 • 3. sklop – drugi programi.

Takšen način razporeditve sredstev se je izkazal kot uspešen že v letu 2016, saj je bilo med vključenimi kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih dobrih 10 % več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih je bilo kar 476, ki so bili prijavljeni več kot pet let.

Med letošnjimi novostmi velja omeniti, da bomo omogočili zaposlitev udeležencev tudi za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden).”

Preverite trenutno aktualna delovna mesta na Zaposlitev.info.