Poklic inženirja lesarstva je zelo raznovrsten, saj le-ta skrbi za nemoteno delovanje vseh sekvenc proizvodnje lesa, od same grobe obdelave lesa, do končnega produkta. Lahko se tudi ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Prav tako vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila, ki jih sestavi za potrebe naročnikov. Zaradi samih specifičnih znanj, ki jih ima inženir lesarstva, je med ključnimi strokovnjaki v vodstvu podjetij in razvojnih skupinah, zato mora nujno poznati tudi celotno poslovanje podjetja, v katerem je zaposlen.

lesar
Znanja in spretnosti

Zaradi raznovrstnosti poklica, mora imeti inženir lesarstva za efektivno opravljanje svojega dela specifične in splošne kompetence, ki se delijo na samo področje lesarstva in na področje dela z ljudmi, saj inženir vodi zaposlene in je eden izmed prvih ljudi, ki imajo stik z naročnikom.

Predmetno-specifične kompetence

Poznavanje zgradbe in lastnosti lesa ter vlaknatih kompozitov.
Določanje uporabnosti posameznih lesnih vrst in vlaknatih kompozitov.
Poznavanje načela trajnostne, smotrne in optimalne rabe lesa.
Poznavanje proizvodnih tehnologij v lesarstvu.
Sistematično spremljanje virov strokovnih informacij in njihove smiselne rabe v proizvodnih tehnologijah.
Zmožnost povezave naravoslovnih, tehničnih, ekonomskih in družboslovnih vsebin s ciljem trajnostnega razvoja stroke.
Znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa ter organizacijska, ekonomska, konstrukterska in oblikovalska znanja.

Splošne kompetence

Povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj, ki omogočajo izvajanje, nadzorovanje in vodenje lesno predelovalnih tehnološkoh postopkov.
Kritična presoja in uporaba teoretičnih znanj v praksi.
Zmožnost izvajanja skupinskega dela in projektnega dela, pri katerem je poudarjena družbena odgovornost in strokovna etika.
Zmožnost samostojnega strokovnega dela in samokritične presoje.
Zmožnost pozitivnega komuniciranja s sodelavci, preostalimi vodstenimi delavci, podrejenimi in javnostjo.

Izobrazba

Za opravljanje poklica Inženir lesarstva, mora kandidat končati univerzitetni program na Biotehnični fakulteti, smer Lesarstvo. Po končanem izobraževanju si pridobi naziv Diplomirani inženir/ka lesarstva (UN).
Kandidat se lahko za pridobitev poklica Inženir lesarstva prav tako izobražuje na visokošolski strokovni stopnji, in sicer prav tako na Biotehniški fakulteti, smer Lesarsko inženirstvo. Po končanem šolanju si pridobi naziv Diplomirani inženir/ka lesarstva (VS).