V Sloveniji se že nekaj let borimo z visoko brezposelnostjo, kar posledično pomeni, da se na več ali manj vsako razpisano prosto delovno mesto prijavi veliko kandidatov. Kako v tej množici prijav izstopati? Na prvem mestu so vsekakor vaše znanje in izkušnje, nemalokrat pa pomaga tudi, če delodajalcu omenite, da lahko z vašo zaposlitvijo postane upravičen do določene finančne spodbude ali olajšave.

subvencije

Če vas zanima, katere finančne spodbude in olajšave za zaposlitev so aktualne letošnje leto in komu so namenjene, nadaljujte z branjem, saj sledi kratek pregled.

Delovni preizkus 2016

Delovni preizkus sicer ne poteka v obliki delovnega razmerja, vam pa lahko pomaga pri pridobivanju novih izkušenj in spoznavanju delodajalcev. Namenjen je osebam, ki so stare najmanj 30 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev. Program omogoča, da posameznik za najmanj 100 ur oziroma največ 1 mesec preizkusi svoja znanja pri določenemu delodajalcu in tako direktno vidi, če je primeren za opravljanje določenega dela.

Preizkus traja 8 ur dnevno in največ 40 ur tedensko. Udeležencu, vključenemu v delovni preizkus, pripadata dodatek za aktivnost, in sicer 3€ za vsako uro udeležbe, in dodatek za prevoz, ki znaša 0,13€/km. Delodajalec je upravičen do 206€ za kritje stroškov delovnega preizkusa ali pa le do stroška kandidatovega predhodnega zdravniškega pregleda.

Usposabljanje na delovnem mestu

Kot delovni preizkus tudi usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenitve delovnega razmerja. Namenjeno je osebam, starejšim od 50 let, ki so v registru brezposelnih oseb vsaj 3 mesece, osebam, starim 30 let ali več, ki so že vsaj eno leto med brezposelnimi, in osebam, ki imajo nedokončano ali dokončano osnovnošolsko izobrazbo, so stare vsaj 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Usposabljanj, lahko traja 2 ali 3 mesece (8 ur dnevno in največ 40 ur tedensko), odvisno od zahtevnosti delovnega mesta. Tudi tukaj udeležencu pripadata dodatek za aktivnost (3€/uro) in dodatek za prevoz (0,13€/km), delodajalec pa je upravičen do povračila stroškov izvedbe, in sicer v vrednosti 370€ za dvomesečno usposabljanje oziroma 493€ za trimesečno usposabljanje.

Prvi izziv 2015

Prvi izziv je namenjen osebam, ki so mlajše od 30 let, so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih in imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji.

Program, ki ima naravo delovnega razmerja, traja vsaj 15 mesec, s trimesečno poskusno dobo. Udeleženec v programu je upravičen do redne mesečne plače in plačanih prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, delodajalec pa za zaposlitev pridobi 7.250€ subvencije.

Javna dela 2016

Program javnih del je namenjen osebam, ki so najmanj eno leto prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
Program traja največ eno leto in vključuje zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih. V tem času vam pripada plača, povrnjeni stroški prehrane med delom in potni stroški ter letni dopust in regres za letni dopust, delodajalcu pa se sofinancirajo stroški vaše zaposlitve (od 55% do 85%)

Spodbujanje ženskega podjetništva

Subvencija za samozaposlitev v višini 5.000€ je namenjena ženskam z najmanj VI. stopnjo izobrazbe, ki so vsaj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi, so uspešno zaključile dvomesečno podjetniško usposabljanje in imajo ustrezno poslovno idejo.

Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Povračilo prispevkov za vašo zaposlitev lahko delodajalec, ki ima sedež ali prebivališče v Poklopju, Mariboru z okolico, Radečah, Trbovljah ali Hrastniku in opravlja tržne dejavnosti, uveljavlja, če ste prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in istočasno izpolnjujete še enega izmed naslednjih pogojev: zadnjih šest mesecev ste bili brez redno plačane zaposlitve, ste stari med 15 in 24 let ali starejši od 50 let, imate nedokončano ali dokončano osnovnošolsko izobrazbo, ste pripadnik etnične manjšine, dve leti po dokončanem izobraževanju niste dobili zaposlitve, se štejete kot invalid v kvotnem sistemu invalidov, morate sami skrbeti za redno šolajoče otroke, mlajše od 26 let, je vaš zakonski partner brezposeln ali boste zaposleni v gospodarski dejavnosti, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25% višje od slovenskega povprečja.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora toliko časa tudi dejansko trajati.

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov so namenjene tistim delodajalcem, ki zaposlijo posameznike, ki imajo uradni status invalidne osebe, so gluhi ali imajo 100% telesno okvaro. S tem delodajalec pridobi pravico do znižanja davčne osnove (v višini 50% ali 70% plače zaposlene osebe).

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Delno vračilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvi dve leti zaposlitve (50% prvo leto in 30% drugo leto) lahko delodajalec uveljavlja, če za nedoločen čas zaposli osebo, ki še ni bila zaposlena za nedoločen čas in je mlajša od 26 let oziroma je mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti. Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti.

Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016

Delodajalci so oproščeni plačila vseh prispevkov delodajalca za prvi dve leti zaposlitve osebe, ki je vsaj šest mesecev v evidenci brezposelnih in je starejša od 55 let. Trajanje zaposlitve ni omejeno; lahko gre za zaposlitev za določen ali nedoločen čas.

Davčna olajšava za zaposlovanje