Davčni inšpektor pregleduje davčne in carinske obveznosti pravnih oseb (podjetja, zavodi, ustanove, ministrstva), prav tako nadzira igre na srečo ter opravlja preglede pri fizičnih osebah.

davcni inspektor

Delovni postopki

Davčni inšpektor največ časa preživi na terenu. Ima vsa pooblastila za svoje delo, ki ga izda direktor Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Na začetku leta najprej pripravi letni načrt za izvedbe davčnih pregledov, vsak mesec pa za posamezne inšpekcije pregleda terminski plan. Najprej zbere vse informacije, pripravi vse potrebne podatke, izdela analizo in nato se odpravi k davčnemu zavezancu ter opravi inšpekcijski pregled. Ta obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov, poslovanje davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc ter preverja, če so kakšni dohodki neprijavljeni.

Inšpektor pregled opravi v prostorih davčnega zavezanca oz. če so poslovne knjige in evidence pri osebi, ki jih vodi, inšpektor opravi pregled pri tej osebi ali pa na davčnem uradu.

Pregleda davek od dobička kapitala, davek od dohodka dejavnosti, prometni davek, kontrola davkov in drugih dajatev od plač in drugih osebnih prejemkov. Pregledi se nanašajo na pravne osebe.

Po inšpekcijskih pregledih, inšpektor pripravi zapisnik, odločbo za plačilo v inšpekcijskih postopkih ugotovljenih neplačanih davkov in drugih dajatev. V primeru prekrška lahko uvede postopek o prekrških ter ovadbo za kazniva dajanja.

Prvine davčnega pregleda so uveljavitev predpisov, inšpektorjeva strokovnost, zakonitost, usmerjenost k stranki, ekonomičnost in varstvo podatkov.

Delovni pripomočki

Pomemben pripomoček davčnega inšpektorja pri delu je osebni računalnik. Delo opravlja na osnovi materialnih in procesnih zakonov.

Na kaj mora biti pozoren?

Piše zapisnike, predloge za uvedbo postopka v primeru prekrška in ovadbe za kazniva dejanja. Izdaja tudi odločbe in sklepe na področju davka.

Oseba, ki želi postati davčni inšpektor mora biti samostojna, komunikativna in predvsem natančna.

Večjih nevarnosti pri samem delu ni, mora biti pa pazljiv na službeni poti, saj je veliko na cesti.

Delovno področje in razmere dela

Delo davčnega inšpektorja je izvajanje nadzora pravnih in fizičnih oseb.

Delo poteka na terenu. Dela lahko samostojno ali v skupini, največkrat v stiku z ljudmi.